نهالی به نام مای جَر

نهالی به نام مای جَر
ابزار تحلیل رفتار کاربر مای‌جَر چگونه شکل گرفت ؟ مای جر نسخه بومی سازی...